Statut Fundacji

Tekst jednolity na dzień 10.10.2014

Statut Fundacji Świętej Rity

 

(tekst jednolity na dzień 26.11.2018 r.)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja Świętej Rity, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Osoby fizyczne:

1. Zbigniew Bielawny,

2. Dominik Bladoszewski,

3. Grzegorz Ciuła,

4. Ryszard Głowala.

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Walenta w Gliwicach przy ul. Jasnogórska 9, 44-100 Gliwice, za numerem repertorium A nr 9681/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 j. t.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji są Gliwice.

 

§ 4.

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 5.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 7.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku – „Fundacja Świętej Rity” w Gliwicach.

 

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9.

Celem działania Fundacji jest:

 1. pomoc materialna i niematerialna rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych, chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym pozbawionym opieki i niedostosowanym społecznie, bezdomnym, ubogim, osobom ze środowisk patologicznych a w szczególności matkom samotnie wychowującym dzieci, sierotom i dzieciom porzuconym przez rodziców, dzieciom ze środowisk patologicznych i rodzin ubogich oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 2. aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans społecznych tych osób oraz wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności ludzi młodych.

 3. wszechstronne wspomaganie dzieci i młodzieży, szczególnie pochodzących z rodzin niezamożnych i biednych, w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu właściwych postaw moralnych zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego oraz upowszechnianie kultury i sztuki,

 4. promocja i organizacja wolontariatu,

 5. integracja europejska oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych z uwzględnieniem partnerstwa na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnych.

 

§ 10.

 1. Zmierzając do realizacji celów, określonych w § 9, Fundacja prowadzi:

 1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego,

 2. odpłatną działalność pożytku publicznego,

 3. działalność gospodarczą.

 1. Zarząd Fundacji zapewnia rachunkowe wyodrębnienie form działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 3. Całkowity dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej (w przypadku jej podjęcia) służy wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.

 

§ 11.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym w § 9 pkt. 1,

 2. działalność charytatywną w szczególności niesienie pomocy materialnej rodzinom dysfunkcyjnym,

 3. niesienie różnorodnych form pomocy osobom odrzuconym i zaniedbanym,

 4. niesienie pomocy rodzinom w oparciu o wartości chrześcijańskie,

 5. organizację kwest i zbiórek pieniężnych oraz pozyskiwanie sponsorów,

 6. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin,

 7. pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,

 8. wspieranie, powoływanie, tworzenie i prowadzenie domów dziecka, domów matek samotnie wychowujących dzieci, świetlic dla dzieci i młodzieży, schronisk dla bezdomnych, domów opieki społecznej, domów opieki nad ludźmi starszymi, ośrodków dla osób uzależnionych, punktów bezpłatnego żywienia, ośrodków poradniczo – terapeutycznych,

 9. niesienie pomocy młodzieży przebywającej i opuszczającej Domy Dziecka lub Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, a w szczególności tym, którzy nie posiadają mieszkania lub pracy,

 10. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozbawionym wolności, przede wszystkim bezdomnym i niepełnosprawnym – zwłaszcza w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich oraz aresztach śledczych – bez względu na ich wiek i podstawę pozbawienia wolności,

 11. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka,

 12. działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu,

 13. promocję i organizację wolontariatu,

 14. zakup i pozyskiwanie niezbędnych leków i środków higienicznych dla osób potrzebujących,

 15. współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, domami dziecka i innymi zakładami opiekuńczymi dla dzieci i młodzieży, które realizują podobne cele statutowe,

 16. stymulowanie aktywności, samodzielności i odpowiedzialności wśród osób, wymienionych w § 9 pkt. 2 poprzez poradnictwo, finansowanie lub organizację szkoleń, kursów, wykładów, seminariów i konferencji,

 17. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 18. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 19. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych,

 20. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej i organizacjami społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji ze społeczeństwem osób bezrobotnych, uzależnionych i wykluczonych społecznie,

 21. tworzenie własnych ośrodków dydaktyczno-wychowawczych, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież,

 22. kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży na terenie własnych ośrodków dydaktyczno-wychowawczych,

 23. finansowanie lub dofinansowywanie oraz organizowanie programów edukacyjnych, kolonii, obozów i wycieczek, zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży,

 24. udzielanie dzieciom i młodzieży, w szczególności pochodzącym z rodzin niezamożnych, wszechstronnej pomocy w zdobywaniu optymalnego wykształcenia,

 25. finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży,

 26. wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, a także podejmowanie działań mających na celu edukację ekologiczną, przyrodniczą, krajoznawczą oraz wypoczynkową dzieci i młodzieży,

 27. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,

 28. organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów i konferencji, sesji i sympozjów naukowych, forów dyskusyjnych, seminariów,

 29. upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu,

 30. wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez aktywny udział w życiu kulturalnym,

 31. organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pedagogów, wychowawców i nauczycieli,

 32. współpraca z władzami i instytucjami oświatowymi w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,

 33. wspieranie i rozwój wolontariatu,

 34. wpieranie i promowanie inicjatyw lokalnych podejmowanych z uwzględnieniem partnerstwa na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnych,

 35. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społecznościami,

 36. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 37. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację.

 

 1. Fundacja może, na potrzeby realizacji celów określonych w § 9, prowadzić działalność pożytku publicznego w przedmiocie:

 1. Prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 55.10.Z);

 2. Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);

 3. Prowadzenie pól kempingowych (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pól namiotowych (PKD 55.30.Z);

 4. Prowadzenie pozostałych miejsc zakwaterowania (PKD 55.90.Z);

 5. Prowadzenie restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.A);

 6. Prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.B);

 7. Wykonywanie pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (PKD 56.29.Z);

 8. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);

 9. Wykonywanie działalności związanej z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);

 10. Prowadzenie działalności z zakresu wychowania przedszkolnego (PKD 85.10.Z);

 11. Prowadzenie szkół podstawowych (PKD 85.20.Z);

 12. Prowadzenie gimnazjów (PKD 85.31.A);

 13. Prowadzenie liceów ogólnokształcących (PKD 85.31.B)

 14. Prowadzenie liceów profilowanych (PKD 85.31.C);

 15. Prowadzenie techników (PKD 85.32.A);

 16. Prowadzenie zasadniczych szkół zawodowych (PKD 85.32.B);

 17. Prowadzenie szkół specjalnych przysposabiających do pracy (PKD 85.32.C);

 18. Prowadzenie szkół policealnych (PKD 85.41.Z);

 19. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);

 20. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

 21. Prowadzenie nauki języków obcych (PKD 85.59.A);

 22. Działalność z zakresu pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.59.B);

 23. Wykonywanie działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z);

 24. Prowadzenie działalności szpitalnej (PKD 86.10.Z);

 25. Prowadzenie praktyki lekarskiej ogólnej (PKD 86.21.Z);

 26. Prowadzenie praktyki lekarskiej specjalistycznej (PKD 86.22.Z);

 27. Prowadzenie praktyki lekarskiej dentystycznej (PKD 86.23.Z);

 28. Wykonywanie działalności fizjoterapeutycznej (PKD86.90.A);

 29. Prowadzenie praktyki pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C);

 30. Prowadzenie pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E);

 31. Prowadzenie działalności z zakresu transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z);

 32. Prowadzenie działalności z zakresu pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego (PKD 49.39.Z);

 33. Wykonywanie działalności w zakresie rozwijania i budowania stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z);

 34. Wykonywanie działalności pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

 35. Prowadzenie działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);

 36. Prowadzenie działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);

 37. Prowadzenie pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);

 38. Wykonywanie działalności w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z);

 39. Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z);

 40. Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z);

 41. Prowadzenie pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);

 42. Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);

 43. Prowadzenie działalności z zakresu opieki dziennej nad dziećmi (PKD 88.91.Z);

 44. Prowadzenie działalności z zakresu pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z);

 45. Prowadzenie działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);

 46. Prowadzenie działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);

 47. Prowadzenie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKD 90.03.Z);

 48. Prowadzenie obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

 49. Prowadzenie obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);

 50. Prowadzenie pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z);

 51. Prowadzenie działalności organizacji religijnych (PKD 94.91.Z);

 1. Fundacja prowadzi działalność opisaną w §11 ust. 2 pkt. od 5) do 8), 31), od 33) do 44) oraz 50) w formie działalności nieodpłatnej w stosunku do osób o niewystarczających dochodach, określonych przez Zarząd Fundacji w relacji do minimów socjalnych wynikających ze stosownych przepisów prawa. Działalność statutową określoną w §11 ust. 2 pkt. od 1) do 4), od 9) do 30), 32), od 45) do 49) oraz 51) Fundacja prowadzi odpłatnie z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 2. Każdorazowo o zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego decyduje Zarząd Fundacji.

§ 12.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13.

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia z czego:

Zbigniew Bielawny przekazuje 1.000,00 zł,

Dominik Bladoszewski przekazuje 1.000,00 zł,

Grzegorz Ciuła przekazuje 1.000,00 zł,

Ryszard Głowala przekazuje 1.000,00 zł.

 1. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

§ 14.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 15.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

 4. dochodów z działalności gospodarczej w przypadku jej rozpoczęcia,

 5. dochodów z działalności statutowej odpłatnej,

 6. odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

 7. odsetek bankowych od lokat bankowych,

 8. dotacji,

 9. nawiązek.

 

§ 16.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17.

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy suma długów spadkowych jest zbliżona do stanu czynnego spadku, bądź go przewyższa, oświadczenie Zarządu o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Fundacji wydanej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.

 

§ 18.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darów lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej 25.000 złotych uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Sponsora Fundacji”.

§ 19.

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 20.

 1. Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundacji,

 2. Rada Fundacji,

 3. Zarząd Fundacji.

 1. Członkowie Zgromadzenia Fundacji i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednakże w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

 2. Nie można łączyć funkcji członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że przepis szczególny niniejszego Statutu stanowi inaczej.

 4. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

ZGROMADZENIE FUNDACJI

§ 21.

Zgromadzenie Fundacji składa się z Fundatorów i osób powołanych zgodnie z § 22, dalej zwanymi „członkami Zgromadzenia Fundacji.”

§ 22.

Zgromadzenie Fundacji może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:

 1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,

 2. zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania celów Fundacji,

 3. w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

 

§ 23.

Zgromadzenie Fundacji wybiera ze swego grona Prezydenta Zgromadzenia Fundacji.

§ 24.

1. Zgromadzenie Fundacji jest organem opiniującym i określającym ogólne kierunki działania Fundacji.

2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz wyznaczenie Skarbnika,

 2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

 3. uchwalanie zmian statutu Fundacji,

 4. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

 5. zatwierdzanie programów działania Fundacji,

 6. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

 7. zatwierdzenie planu organizacji wewnętrznej Fundacji przedłożonego przez Zarząd Fundacji,

 8. zatwierdzanie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji po uzyskaniu opinii Rady Fundacji,

 9. wyrażenie zgody na decyzję o przystąpieniu do spółek i fundacji,

 10. podjęcie uchwały o podjęciu działalności gospodarczej przewidzianej w statucie.

 

§ 25.

 1. Zgromadzenie Fundacji zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji, Zarządu lub na wniosek 2/3 członków Zgromadzenia Fundacji zgłoszony Prezydentowi na piśmie.

 2. Zgromadzenie Fundacji powinno odbywać się co najmniej 2 razy w roku.

 

§ 26.

 1. Zgromadzenie Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

 2. Na jednego członka Zgromadzenia Fundacji przypada jeden głos.

§ 27.

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundacji, Zgromadzenie Fundacji powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

RADA FUNDACJI

§ 28.

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z 3-6 osób powołanych przez Zgromadzenie Fundacji na okres trzyletniej kadencji upływającej z dniem rozpatrzenia sprawozdania za ostatni rok sprawowania mandatu.

 3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 35 ust. 2 i 3 Statutu.

 4. Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać wymogi art. 20 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 29.

 1. Do Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji,

 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 5. nawiązywanie z członkami Zarządu Fundacji umów o pracę,

 6. uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Fundacji,

 7. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,

 8. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Biura Fundacji,

 9. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,

 10. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu według zasad określonych w § 43 i § 44.

 1. Celem wykonania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:

 1. żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,

 2. uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień i dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

 

§ 30.

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 31.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż cztery razy w roku. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 32.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 33.

 1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały poza przypadkami określonymi § 33 ust. 2 zapadają zwykłą większością głosów, przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Rady Fundacji.

 

34.

 1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 2. Udział osób wymienionych w §34 ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 35.

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 – 5 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Zgromadzenie Fundacji.

 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

 3. Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundacji następuje w przypadku:

 1. złożenia rezygnacji,

 2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,

 3. choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,

 4. niespełnienia obowiązków członka przez okres 3 miesięcy,

 5. nienależytego wypełniania funkcji członka,

 6. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 

§ 36.

 1. Prezes i Skarbnik wyznaczani są spośród Członków Zarządu przez Zgromadzenie Fundacji.

 2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 37.

Prezes wyznacza z grona Zarządu Wiceprezesa za zgodą Zgromadzenia Fundacji.

§ 38.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundacji.

 

§ 39.

Zarząd:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

 2. opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji,

 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

 4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

 6. ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,

 8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

 9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia,

 10. powołuje kierowników zakładów, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,

 11. organizuje pracę biura Fundacji.

§ 40.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą wyodrębnionego zakładu, Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, w szczególności do zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

§ 41.

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

 2. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności – głos Wiceprezesa.

 

§ 42.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 43.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

 

§ 44.

 1. Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

 2. Przeciętne wynagrodzenie członka zarządu nie może być wyższe od 1,5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcyjnej gospodarki.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 45.

1. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje następujące działania, wg klasyfikacji usług PKD:

01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;

01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;

01.21.Z Uprawa winogron;

01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych;

01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów;

01.26.Z Uprawa drzew oleistych;

01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów;

01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;

01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;

01.30.Z Rozmnażanie roślin;

03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych;

10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków;

10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw;

10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;

10.52.Z Produkcja lodów;

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek;

10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek;

10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych;

10.84.Z Produkcja przypraw;

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

14.12.Z Produkcja odzieży roboczej;

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;

14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej;

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.11.Z Drukowanie gazet;

18.12.Z Pozostałe drukowanie;

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych;

23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych;

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych;

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;

32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego;

32.40.Z Produkcja gier i zabawek;

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

43.31.Z Tynkowanie;

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;

43.34.Z Malowanie i szklenie;

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;

46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;

56.10.A Prowadzenie restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych;

56.10.B Prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych;

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

56.29.Z Wykonywanie pozostałej usługowej działalności gastronomicznej;

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

58.11.Z Wydawanie książek;

58.13.Z Wydawanie gazet;

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

63.11.Z Przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

63.12.Z Działalność portali internetowych;

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

74.20.Z Działalność fotograficzna;

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

81.29.Z Pozostałe sprzątanie;

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

93.29.Z Prowadzenie pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej;

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;

95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

2. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 46.

Organizacja możliwej działalności gospodarczej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania, a w ramach posiadanych przez nie środków własnych.

 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.

 4. Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

 5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 6. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

 7. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 8. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter służebny w stosunku do celów Fundacji i prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów.

 9. Działalność gospodarcza Fundacji nie może być prowadzona w odniesieniu do przedmiotu odpłatnej działalności pożytku publicznego, prowadzonej przez Fundację.

 

§ 47.

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.

 2. Fundacją Powinna zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.

 4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.

 5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

 6. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej ustalone są w uzgodnieniu z odbiorcami na zasadzie cen umownych stosownie do obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 48.

Zmiana Statutu może dotyczyć także zmian celu Fundacji.

 

§ 49.

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek zarządu.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 50.

   1. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   2. Ponadto zabronione jest:

    1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

    2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

    3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

    4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 51.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 52.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji, chyba że na zmianę celu zgodę wyraziło Zgromadzenie Fundacji w trybie przewidzianym w § 49.

§ 53.

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu.

§ 54.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 55.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu.

§ 56.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 57.

Fundacja realizuje obowiązki sprawozdawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 58.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.